Уважаеми участници програмата е качена

Педагогически колеж - Плевен организира Пета научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И МОДЕЛИ“.

Конференцията има за цел да се представят и обсъдят актуални проблемни въпроси на съвременното образование в следните тематични направления:

  - Иновации във висшето образование
  - Иновации в предучилищното и училищното образование
  - Студентски и докторантски изследвания